Skip to product information
1 of 6

Doodleware

Doodleware Cutting Boards - Bon Appetit in Vietnamese (Tiếng Việt)

Doodleware Cutting Boards - Bon Appetit in Vietnamese (Tiếng Việt)

Regular price $120.00 USD
Regular price Sale price $120.00 USD
Sale Sold out

Solid wood - Maple & Walnut

Handmade carved cutting board - may be used to serve on.  Food Safe.

Measures 15" x 10" x 1 1/2"

Beautifully handmade and carved from the finest woods.  Each one is unique.

Currently available in 15 languages

A great holiday / housewarming /wedding /engagement / shower gift

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Gỗ nguyên khối - Maple &; Walnut

Thớt hang động thủ công - có thể được sử dụng để phục vụ trên. An toàn thực phẩm.

Kích thước 15 "x 10" x 1 1/2 "

Được làm và chạm khắc đẹp mắt. Mỗi người là duy nhất.

Hiện có sẵn bằng 15 ngôn ngữ

Một kỳ nghỉ tuyệt vời / tân gia / đám cưới / đính hôn / quà tặng tắm

View full details